Etik İlkelerimiz

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Etik İlkeleri

 

ETİK İLKELERİMİZ

 5176 sayılı Kanuna dayanılarak Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle belirlenen ve Kurumumuz çalışmalarında uyulan etik ilkeleri aşağıdaki gibidir:

1-GÖREVİN YERİNE GETİRİLMESİNDE KAMU HİZMETİ BİLİNCİ

Hizmetin Yerine Getirilmesinde;

-Sürekli gelişimi

-Katılımcılığı

-Saydamlığı

-Tarafsızlığı

-Dürüstlüğü

-Kamu yararını gözetmeyi

-Hesap verebilirliği

-Öngörülebilirliği

-Hizmette yerindeliği

-Beyana güveni esas almak asıldır.

2-HALKA HİZMET BİLİNCİ

-Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak.

-İhtiyaçları en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak.

-Hizmet kalitesini yükseltmek.

-Halkın memnuniyetini artırmak.

-Hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklanmak.

3-HİZMET STANDARTLARINA UYMA

-Kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütmek.

-Hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vermek ve aydınlatmak.

4-AMAÇ VE MİSYONA BAĞLILIK

-Çalışılan kurum veya kuruluşun amaçlarına ve misyonuna uygun davranmak.

-Ülkenin çıkarı, toplumun refahı ve kurumun hizmet idealleri doğrultusunda hareket etmek.

5-DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK

-Eylem ve işlemlerde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etmek.

-Görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmamak.

-İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamele yapmamak ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmamak.

-Takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanmak.

– Gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapmamak.

-Herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunmamak.

-Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engellememek.

6-SAYGINLIK VE GÜVEN

-Kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranmak ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olunduğunu davranışlarla göstermek.

-Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınmak.

-Halka hizmeti her türlü menfaatin üzerinde tutmak.

-Hizmet gereklerine uygun hareket etmek.

-Hizmetten yararlananlara iyi davranmak.

-İşi savsaklamamak.

-Çifte standart uygulamamak.

-Taraf tutmamak.

Yönetici ve denetleyici konumunda bulunanlar açısından;

-Keyfi davranışlar ile baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmamak.

-Açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenlememek.

-Mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkân veya benzeri çıkarlar talep etmemek, talep olmasa dahi sunulanı kabul etmemek.

7-NEZAKET VE SAYGI

-Üstleri, eşitleri, astları ve diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranmak ve gerekli ilgiyi göstermek.

-Konu yetkileri dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirmek.

8-YETKİLİ MAKAMLARA BİLDİRİM

-Etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi veya hizmetlerin yürütülürken bu tür bir eylem veya işlemin görülmesi ya da haberdar olunması halinde durumu yetkili makamlara bildirmek.

-Kurum ve kuruluş amirleri açısından, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutmak ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almak.

9-ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN KAÇINMA

Çıkar çatışması; kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder.

Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, aşağıdaki davranışları göstermek zorundadırlar.

-Herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranmak.

-Çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atmak.

-Çıkar çatışmasının farkına varıldığında durumu üstlerine bildirmek.

-Çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden uzak durmak.

10-GÖREV VE YETKİLERİN MENFAAT SAĞLAMAK AMACIYLA KULLANILMAMASI

-Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlamamak ve aracılıkta bulunmamak.

-Akraba, eş, dost, hemşehri  ve siyasi kayırmacılık veya ayrımcılık yapmamak.

-Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri veya başkalarının kitap, dergi, kaset, cd ve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptırmamak.

-Herhangi bir kurum, vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikle menfaat sağlamamak.

-Görevin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanmamak.

– Resmi veya gizli nitelikteki bilgileri görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklamamak.

-Görev yapılan kurumun kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak seçim kampanyalarında kullanmamak ve kullandırmamak.

11-HEDİYE ALMA VE MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI

Hediye; kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaati kapsar.

– Kamu görevlilerinin hediye almaması,

– Kamu görevlisine hediye verilmemesi,

– Görev sebebiyle çıkar sağlanmaması,

temel ilkedir.

Kamu görevlileri,  görevleriyle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamaz ve menfaat sağlayamaz.

Kamu görevlileri kamu kaynaklarını kullanarak;

– Hediye veremez.

-Resmi gün, tören ve bayramlar dışında çelenk veya çiçek gönderemez.

12-KAMU MALLARI VE KAYNAKLARININ KULLANIMI

-Kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynakları, kamusal amaç ve hizmet gerekleri dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz.

-Bunların korunması ve hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

13-SAVURGANLIKTAN KAÇINMA

-Kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınılır.

-Mesai süresi, kamu malları, kaynakları, işgücü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır.

14-BAĞLAYICI AÇIKLAMALAR VE GERÇEK DIŞI BEYAN

-Görevin yerine getirilmesinde yetkiler aşılarak çalışılan kurumu bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunulamaz.

-Aldatıcı ve gerçek dışı beyanat verilemez.

15-BİLGİ VERME, SAYDAMLIK VE KATILIMCILIK

-Halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olunur.

-Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde İstenilen bilgi veya belgeler 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirtilen istisnalar dışında usulüne uygun olarak verilir.

-Üst yöneticiler tarafından, ilgili mevzuatın izin verdiği çerçevede, kurumların ihale süreçleri, faaliyet ve denetim raporları uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunulur.

-Kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve uygulanması aşamalarından birine, birkaçına veya tamamına, aksine bir yasal hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat edilir.

16-YÖNETİCİLERİN HESAP VERME SORUMLULUĞU

-Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumluluklar ve yükümlülükler konusunda hesap verilmesi ve kamusal değerlendirme ile denetime her zaman açık ve hazır olunması asıldır.

Yönetici kamu görevlileri;

• Kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar.

• Yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alırlar.

Bu tedbirler;

• Yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı,

• Eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı,

• Personelin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı,

• Kişisel davranışları ile personeline örnek olmayı kapsar.

Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, gelirleriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.

17-ESKİ KAMU GÖREVLİLERİYLE İLİŞKİLER

-Eski kamu görevlileri kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalandırılamaz, bu kişilere imtiyazlı muamelede bulunulamaz.

-İlgili kanunlardaki hükümler ve süreler saklı kalmak kaydıyla, daha önce görev yaptıkları kurum ve kuruluştan, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkişilik, aracılık veya benzeri görev ve iş verilemez.

18-MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA

-Kamu görevlileri, kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacak ve borçları hakkında,  yetkili makamlara mal bildiriminde bulunurlar. Mal bildirimi formları zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulur.

-Kurul, gerek gördüğü takdirde yetkili makamlara verilen mal bildirimlerini inceleme yetkisine sahiptir. Mal bildirimlerinin doğruluğunun kontrolü amacıyla talep edilen bilgileri ilgili kişiler ve kuruluşlar en geç 30 gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler.

  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Tcdd Taşımacılık
  • MARMARAY
  • INTERRAIL
  • TURASAŞ